ร่วมงานกับเรา

นักวิชาการ
คุณสมบัติ ปริญญาโทขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี ทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถขับรถยนต์ได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการกำหนด พัฒนา ปรับปรุง มาตรฐาน ตรวจประเมินตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมินตามวัตถุประสงค์และขอบข่ายการตรวจประเมิน ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ โดยดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
วิยากรระบบการจัดการความปลอดภัย
คุณสมบัติ ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านการสอน ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรของสถาบันฯ ทั้งประเภท In-house training และ Public training วางแผนการสอนเพื่อให้ความรู้ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า พัฒนาหลักสูตรตามขอบข่ายที่ได้รับมอบหมาย และตรงตามความต้องการของลูกค้า
PL/SQL, C#.NET, PHP Programmer/โปรแกรมเกอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: พัฒนาโปรแกรม Window/Web Application/Web-Services ด้วยภาษา VB, VBA, ASP,ASP.NET,C#, PHP พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้วยภาษา SQL,PL/SQL บน Oracle Database คุณสมบัติ: จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และมีระบบพี่เลี้ยงคอยสอนงาน สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP หรือ VB,C#/.Net มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL, MS SQL หรือ Oracle มีความรู้หรือเคยใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีต่อไปนี้ MS Visual Studio MSAccess PL/SQL Developer tool Java Script, HTML, AJAX, JQuery Web Service, SOAP, XML SEO/SEM Google Analytic มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสนใจเทคโนโลยี สามารถทำงานเป็นทีมได้ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) พัฒนาและออกแบบระบบโดยใช้ WCF, WPF, ASP.NET MVC บนฐานข้อมูล Oracle พัฒนาและออกแบบระบบแบบ Enterprise Application โดยคำนึงถึง coding standardและ best practice ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ออกแบบโครงสร้างและวางมาตรฐาน Web service API เพื่อใช้เพื่อใช้ติดต่อกับบริษัทคู่ค้า ออกแบบและพัฒนา e-commerce application ทำงานกับ Tester, BA เพื่อแก้ปัญหาพร้อมทั้งเสนอและวางโครงสร้างการพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับ SDLC วางแผนงานและบริหารจัดการโครงงานในส่วนของการพัฒนาซอฟแวร์ ให้คำปรึกษาช่วยเหลือและแนะนำเรื่องการเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพและช่วยแก้ปัญหาที่ยากซับซ้อน