ENGLISH

ภาพรวม

เราจัดทำภาพรวมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากด้านล่างนี้ เพื่อช่วย ให้คุณเข้าใจเป็นอย่างดีในแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ กรุณาอ้างถึงรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำศัพท์เฉพาะทั้งหมดเป็นไปตามคำจำกัดความในนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้

เราคือใคร?

เราคือ บริษัท โพลาคอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 38 อาคารชลันต์ทิพย์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เอ ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลใดๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านบริการของเรา

รายละเอียด

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณในเรื่องอะไรบ้าง?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณตามประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะให้แก่เราผ่านบริการของเรา
 • ข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวม เนื่องจากคุณใช้บริการของเรา

รายละเอียด

ทำไมเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลนี้?

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

 • การให้บริการของเรา เช่น การลงทะเบียนลูกค้าในการบริการของเรา
 • บำรุงรักษาและปรับปรุงบริการของเรา เช่น ระบบติดตามขัดข้อง การแก้ปัญหา และการปรับปรุงระบบการทำงานของการบริการของเรา
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ เช่น การพัฒนาระบบการทำงานใหม่ของการบริการของเรา หรือการบริการใหม่ที่มาจากกิจกรรมการใช้งานของคุณ หรือการสอบถามจากคุณ
 • การโฆษณา เช่น แสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของเราที่คุณอาจสนใจ
 • ประเมินผลและวิเคราะห์การปฏิบัติการ เช่น การประเมินผล และการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมและกิจกรรมของคุณในการบริการของเรา และปรับบริการของเราให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากข้อมูลนั้น
 • ติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น การแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมการบริการของเรา การตอบกลับการสอบถามของคุณ
 • ปกป้องเรา ผู้ใช้บริการของเรา และสาธารณชน เช่น การตรวจจับ การกีดกัน และการตอบสนองต่อการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง การใช้ในทางที่มิชอบ เป็นภัยต่อความมั่นคง และปัญหาทางเทคนิคซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเรา, คุณ, ผู้ใช้อื่น, หรือสาธารณชน การสืบสวนหรือการแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบริการของเรา
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ต่อเรา
 • จัดเตรียมเอกสารประวัติหรือเอกสารสำคัญเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ เพื่อการวิจัยหรือสถิติ

ข้อมูลบางประเภทจำเป็นที่จะต้องให้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเข้าทำสัญญากับเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญากับเรา หากคุณไม่จัดหาข้อมูลดังกล่าว คุณจะไม่ใช้บริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วน

รายละเอียด

ข้อมูลนี้จะถูกแบ่งปันให้แก่ใครบ้าง?

ข้อมูลของคุณถูกแบ่งปันให้แก่:

 • บริษัทในเครือของเรา
 • ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการความช่วยเหลือในการดำเนินการของเรา เช่น งานบริการลูกค้า งานบริการทางเทคนิค หรือการจัดการลูกค้า
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล หรือบริการแพลตฟอร์มสื่อสารทางธุรกิจ
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านการโฆษณา

รายละเอียด

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไหร่?

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าจะหมดความจำเป็นในการเก็บรักษา ไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเมื่อคุณขอให้เรา ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ดี เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บ รักษาข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ต่อเรา

รายละเอียด

สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

คุณมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บรวบรวมและเก็บรั

 • ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ถอนความยินยอมที่คุณให้ไว้แก่เรา
 • ร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

ติดต่อเรา

คุณอาจติดต่อเราผ่านผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

รายละเอียด

1.บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แบ่งปัน จัดเก็บ และโอน (เรียกรวมกัน ว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการหรือสินค้าของเราผ่านเว็บไซต์ของเรา (เรียกรวมกันว่า “บริการของเรา”) โดยเราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลใดๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านบริการของเรา

1.1. เราคือใคร?

เราคือ บริษัท โพลาคอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 38 อาคารชลันต์ทิพย์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เอ ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เรามีบริษัทในเครือดังต่อไปนี้ (“บริษัทในเครือของเรา”)

- POLA Inc. บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 2-2-3 Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8523 Japan
- POLA ORBIS HOLDINGS CO., LTD. บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ Pola Ginza Building, 1-7-7 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061

1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้หรือสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือโดยทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าเราจะยึดถือคำนิยามตามที่กฎหมายกำหนดตลอดระยะเวลา ในการพิจารณาว่าอะไรคือข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.3. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บังคับใช้กับข้อมูล รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเราเท่านั้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุณให้บุคคลภายนอกหรือข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากเรา โปรดอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นแยกต่างหากโดยบุคคลภายนอกนั้น

1.4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในบางครั้งคราว เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้คุณทราบผ่านบริการของเรา หรือวิธีการอื่นตามที่เรากำหนดในกรณีที่เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีผลใช้บังคับเมื่อเราได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วลงบนบริการของเรา

2.เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณในเรื่องอะไรบ้าง?

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลที่คุณให้เราผ่านบริการของเรา

 • ข้อมูลประวัติ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลที่ระบุตัวตน (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับขี่) วันเกิด เพศ และรูปถ่าย
 • ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับเรา เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับรา รวมถึง การสอบถาม คำติชม การสำรวจความพึงพอใจ และการติดต่ออื่นมายังเราอนุญาตให้กระทำได้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว คุณอาจเลือกให้ข้อมูลของคุณที่มีลักษณะละเอียดอ่อนแก่เราผ่านบริการของเรา เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ความเชื่อทางศาสนา หรือ ความเชื่อทางปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะละเอียดอ่อน อย่างไรก็ดี เราจะไม่เก็บรวบรวมและไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่จะมีกฎหมาย

2) ข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวม เนื่องจากคุณใช้บริการของเรา

 • ข้อมูลการใช้งาน เช่น วันและเวลาเข้าใช้งาน หน้าที่เข้าชม แอปพลิเคชัน กิจกรรมของระบบอื่นๆ และประเภทของบราว์เซอร์ ในบางกรณีเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ผ่านคุกกี้(cookie) อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ (beacon) แท็ก (tag) และเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งสร้างและเก็บรักษาตัวระบุตัวตนเฉพาะ (unique identifiers)
 • ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงบริการของเรา รวมถึง รุ่นฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชั่น ซอฟต์แวร์ ชื่อไฟล์และเวอร์ชั่น ภาษาที่ใช้ อุปกรณ์ตัวบ่งชี้เฉพาะ (unique device identifiers) ตัวระบุโฆษณา (advertising identifiers) หมายเลขซีเรียล ข้อมูลการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ และข้อมูลเครือข่ายมือถือ

3.ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

3.1. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตที่กระทำได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อการบริการของเรา

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการของเราแก่คุณ เช่น เราเก็บรวบรวมชื่อ อีเมล์ของคุณเพื่อการลงทะเบียนลูกค้า

เพื่อบำรุงรักษา และปรับปรุงบริการของเรา

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการบำรุงรักษา หรือการปรับปรุงบริการของเรา เช่น เราเก็บรวบรวมปัญหาระบบติดตามที่ขัดข้องและการแก้ปัญหาตามที่คุณแจ้ง หรือ เราเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้กิจกรรมการใช้งานของคุณบนการบริการของเราเพื่อการปรับปรุงระบบการทำงานของการบริการของเรา หรือการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อผู้ใช้งาน

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ เช่น เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้บริการของเรา การสอบถามจากคุณ หรือผลแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่

เพื่อการโฆษณา

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการแสดงโฆษณา เราอาจแสดงโฆษณาส่วนบุคคลที่มาจากความสนใจของคุณ (Personalized ads)ให้แก่คุณโดย เช่น เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณที่เข้าชมบนเว็บไซต์ของเรา และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการแสดงโฆษณาที่คุณอาจสนใจ

เพื่อประเมินผลและวิเคราะห์การปฏิบัติการ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการวิเคราะห์ และประเมินผลการบริการของเราที่ถูกใช้งาน เช่น เราประเมินและวิเคราะห์การเข้าชมและกิจกรรมของคุณบนบริการของเรา เพื่อทำให้บริการของเรามีความเหมาะสมที่สุด
เราใช้ Google Analytics ที่ให้บริการโดย Google Inc. (“Google”) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของคุณโดยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลคุกกี้ (cookies) หรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเมื่อคุณใช้บริการของเรา อย่างไรก็ดี คุณสามารถตรวจสอบวิธีการที่ Google ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในนโยบายดังต่อไปนี้ที่กำหนดโดย Google และหากคุณต้องการให้ Google หยุดการส่ง การเก็บรักษา และการใช้ข้อมูลเหล่านี้ โปรดไปที่หน้าที่แสดงการไม่เลือกทำ (opt-out) บนลิงค์ดังต่อไปนี้ และทำตามกระบวนการยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

การติดต่อสื่อสารกับคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น เราตอบกลับการสอบถามจากคุณ หรืออาจส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการบริการของเราให้แก่คุณทราบโดยการใช้ข้อมูลการติดต่อที่คุณให้ แก่เรา เช่น อีเมล์ นอกจากนี้ ถ้าคุณติดต่อเรา เราจะบันทึกคำร้องขอของคุณเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจประสบอยู่

เพื่อปกป้องเรา ผู้ใช้ของเรา และสาธารณชน

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องเรา คุณ ผู้ใช้รายอื่น หรือสาธารณประโยชน์
อย่างไรก็ดี เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสืบสวนหรือแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของเรา

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุไว้ในข้อ 5. ด้านล่างนี้

4.การเปิดเผย การแบ่งปัน หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

4.1. เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้รับตามประเภทดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือของเรา
 • ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการในนามของเรา เช่น งานบริการลูกค้า งานบริการทางเทคนิค หรือการ จัดการลูกค้า
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล หรือบริการแพลตฟอร์มสื่อสารทางธุรกิจ
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านการโฆษณา

4.2. เว้นแต่ผู้รับตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกโดย ปราศจากความยินยอมล่วงหน้าของคุณ เว้นแต่กรณีที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนหลักการพื้นฐานทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อ 5. ด้านล่างนี้

4.3. เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือของเรา หรือผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่นอกประเทศไทย อย่างไรก็ดี เมื่อเราโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทเช่นว่านั้นที่อยู่นอกประเทศไทย เราจะทำให้มั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันและคุ้มครองที่เพียงพอตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม โปรดรับทราบว่าบาง ประเทศที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนั้นอาจจะไม่มีมาตรการป้องกันและคุ้มครองที่เพียงพอตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย

5.หลักการพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การปฏิบัติตามสัญญา/การเข้าทำสัญญา

ข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการถูกประมวลผลบนพื้นฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงของเรากับคุณ หรือเพื่อการดำเนินการตามคำร้องขอของคุณก่อนการเข้าทำความตกลงเช่นว่านั้น เช่น เราจำเป็นต้องขอให้คุณให้อีเมล์ของคุณที่ใช้บริการของเรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาบริการที่ได้ทำไว้กับคุณ

ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ฐานที่สองซึ่งเราได้คำนึงถึง กล่าวคือ ความจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมที่เราหรือบุคคลภายนอกปฏิบัติตาม ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงการดำเนินการบริการ ของเรา และธุรกิจของเรา การบำรุงรักษาและการปรับปรุงการบริการของเรา การทำให้บริการของเราปลอดภัย เช่น การตรวจจับและการป้องกันการฉ้อโกง การโฆษณาการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา ตัวอย่างเพิ่มเติมปรากฏไว้ในข้อ 3. ข้างต้น อย่างไรก็ดี เราได้คำนึงว่าฐานประโยชน์ดังกล่าวไม่ได้ลบล้างผลประโยชน์ของคุณ หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและความเป็นอิสระของคุณ

การวิจัย หรือสถิติ/ การจัดเตรียมเอกสารประวัติ หรือเอกสารสำคัญเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ฐานที่สามซึ่งเราได้คำนึงถึง กล่าวคือ ความจำเป็นเพื่อการวิจัยหรือสถิติ หรือการจัดเตรียมเอกสารประวัติ หรือเอกสารสำคัญเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น เราอาจสร้างสถิติที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางธุรกิจบริการของเราที่เราเป็นเจ้าของเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดของตนเอง อย่างไรก็ดี เราได้คำนึงถึงฐาน ดังกล่าวมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและความเป็นอิสระของคุณที่มีขึ้นและเป็นไปตาม กฎหมายที่บังคับใช้

การปฎิบัติตามกฎหมาย

ฐานที่สี่ซึ่งเราได้คำนึงถึง กล่าวคือ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เราจำเป็นต้อง เก็บรักษาบันทึกไว้เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

การป้องกันอันตราย/การปฎิบัติงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ในบางกรณีที่เกิดขึ้นได้ยาก อาจมีความจำเป็นเพื่อป้องกันและปราบปรามอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ หรือผู้อื่น หรือ เราอาจจำเป็นต้องปฎิบัติงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ

6.เราทำอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณปลอดภัย?

เรามุ่งที่จะใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลง และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมนั้นรวมถึง การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความปลอดภัยเพียงพอ การจำกัดการเข้าถึง การมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าแม้เราจะดำเนินวิธีการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว แต่ เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ แอปพลิเคชันออนไลน์ การส่งผ่านข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย ไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

7.เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไหร่?

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าจะหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเมื่อคุณขอให้เราลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ดี เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ต่อเรา

8.สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

 • ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ถอนความยินยอมที่คุณให้ไว้แก่เรา เว้นแต่ จะมีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือตามสัญญาที่เป็นประโยชน์แก่ คุณ (ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่กระทบต่อการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้กระทำ ก่อนการถอนความยินยอมนั้น)
 • ร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หากคุณไม่พอใจวิธีการที่ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจติดต่อเราผ่านรายละเอียดการติดต่อตามด้านล่างนี้

9.รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราที่นี่ หรือคุณอาจติดต่อเราผ่านการ ติดต่อที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้

บริษัท โพลาคอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
38 อาคารชลันต์ทิพย์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เอ ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
[pola-dpo@pola.co.th]

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

[นาย วิเชียร เครือบุตร]
[38 อาคารชลันต์ทิพย์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เอ ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500]
[IT support]
[pola-dpo@pola.co.th]
[02-234-2843-6 ต่อ 652]

จัดทำเมื่อวันที่ [ 20 สิงหาคม 2564]